Zakres wsparcia

W Ośrodku wsparcie uzyskać mogą osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadkowie.

Udzielenie pomocy może nastąpić po spełnieniu poniższych warunków:

  1. wypełnienie przez pokrzywdzonego, świadka, osobę najbliższą lub osobę pierwszego kontaktu w sposób kompletny wniosku o udzielenie pomocy,
  2. przedłożenie przez pokrzywdzonego, świadka lub osobę najbliższą dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez podmiot wywiadu w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w treści wniosku,
  3. wyrażenie przez pokrzywdzonego, świadka lub osobę najbliższą zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Następnie osoba pierwszego kontaktu ustali zakres potrzeb pokrzywdzonego wynikający bezpośrednio z następstw przestępstwa (lub odpowiednio – zakres potrzeb świadka wynikający bezpośrednio z następstw przestępstwa) oraz wskaże rodzaje świadczeń, mających na celu złagodzenie jego skutków.

Pomocy z Funduszu nie udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot może udzielać pomocy jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat.

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz osoby im najbliższe mogą uzyskać następujące wsparcie:

  1. pomoc prawna – porady prawne udzielane przez adwokatów i radców prawnych w niezbędnym zakresie związanym z następstwami przestępstwa
  2. pomoc psychologiczna lub psychiatryczna – pomoc udzielana przez psychologa lub psychiatrę
  3. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego
  4. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej oraz w celu udzielenia pomocy psychologicznej
  5. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń

 

Świadkowie mogą uzyskać następujące wsparcie:

  1. pomoc psychologiczna – pomoc udzielana przez psychologa
  2. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej